ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ވ. ފުލިދޫ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
10% ސާވިސް ޗާރޖް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ދޯނި ފަހަރު / ލާންޗް ދުއްވުމުގެ ލައިސަން އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ޓްއަރިޒަމް ދާއިރާގައި ލިބިފައިވާތަޖުރިބާ އަށް އިތުރު  އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެވޭނެއެވެ.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
21 އަހަރު - 40 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ސީ. ވީ (ކައިކިޔުލަމް ވީޓާ)
 • ތަޢުލމީ ފެންވަރު އޯ. ލެ.ވެެލް އިންތިހާނުން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ، އިންގިރޭސިން ފާސްވެފައިވުން
 • އިތުރު އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތް ތަކުން ލިބިފައިވާ ސެޓިފިކެޓް
 • މަސައްކަތު ދާއިރާއިން ލިބިފައިނާ ތަޖުރިބާ / ރެފަރަން ސިޓީ އާއި އެކު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • މަސްވެރިކަން
 • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
 • ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް
މަޤާމްތައް
 • ކެޕްޓަން ކަނޑު އުޅަނދު
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ޑްރައިވިންގ
 • ގެސްޓްހައުސް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުނަރު
 • އެޕޮއިންޓްމަންޓް މެނޭޖްކުރުން
 • ޕީޕަލް މެނޭޖްމަންޓް
 • ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ހުނަރު
 • ޓޫރިޒަމް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
30 އޭޕްރީލު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
7 މޭ 2021